Încasare pensiei după decesul pensionarului

Încasare pensiei după decesul pensionarului

Încasare pensiei după decesul pensionarului se poate realiza, însă pentru acordarea acestei sume, la fel ca în cazul ajutorului de deces, trebuie depuse o serie de acte la Casa Națională de Pensii Publice.

Odată cu decesul unui pensionar, se poate încasa pe luna în cauză, în condițiile prevăzute de lege, dar și poate solicita și ajutorul de deces, pentru a acoperi cheltuielile ocazionate de înmormântare.

Încasare pensiei după decesul pensionarului

Astfel, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc:

– soțului supraviețuitor

– copiilor

– părinților

În lipsa celor de mai sus, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.

Pentru acordarea pensiei neîncasate după decesul pensionarului, sunt necesare următoarele acte:

– cerere-tip

– certificatul de deces, (în original);

– actul de identitate al solicitantului (original);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original);

– certificatul de moştenitor (original);

– copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

În trecut, documentele de mai sus se depuneau în original și în copie, însă potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii. Fotocopierea gratuită a documentelor originale este acum asigurată de instituțiile în cauză.

Trebuie reținut că aceste sume pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani.

Referitor la „sistarea acordarii pensiei”, mandatarul este obligat ca în termen de 15 zile de la deces să comunice acest lucru casei teritoriale de pensii, iar ulterior să depună și certificatul de deces.

Ajutorul de deces în cazul pensionarului decedat

O altă formă de ajutor care se acordă de către stat, în anumite condiții, după decesul unui pensionar, este ajutorul de înmormântare.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, prin casieria casei de pensii (de asemenea, se poate opta pentru plata acestei prestații prin cont bancar), în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului,  respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  •  acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi:

a) soţul supravieţuitor;

b) copilul;

c) părintele;

d) tutorele;

e) curatorul;

f) oricare altă persoană.

În situația în care titularul drepturilor de pensie a decedat în altă țară decât România, iar certificatul de deces  a fost emis de autoritățile din statul respectiv, acesta va trebui  înscris/transcris în registrele de stare civilă române.

Scroll to Top