Ce trebuie făcut în cazul unui deces la domiciliu

Ce trebuie făcut în cazul unui deces la domiciliu

În cazul unui deces la domiciliu este bine de știut ce pași trebuie urmați, deoarece situația diferă de cazul unui deces la spital și presupune o implicare a familiei, care poate gestiona situația sau poate apela la o firmă de servicii funerare care să se ocupe de tot.

Din nefericire, un deces la domiciliu se poate petrece, în special în cazul persoanelor vârstnice. În cazul acestei situații, familia sau aparținătorii celui decedat trebuie să îndeplinească o serie de formalități.

În primul rând, trebuie anunțat decesul pentru constatare, apoi urmează obținerea Certificatului Medical Constatator al Decesului (CMCD) și a Certificatului de Deces. Odată cu acești pași se poate solicita și ajutorul de înmormântare oferit de statul român.

Constatarea decesului la domiciliu

În cazul unui deces în locuința unei persoane, este nevoie întâi de constatarea decesului. Acesta se poate face de către ambulanță, în special pe timp de weekend sau sărbători legale, însă de obicei se face de către medicul de familie sau de medicul legist colaborator al casei de servicii funerare.

Singura condiție în cazul de mai sus este ca decesul să se fi produs din cauze naturale.

Obținerea Certificatului Medical Constatator al Decesului (CMCD)

Certificatul Medical Constatator al Decesului (CMCD) este un act oficial și se realizează de către medicul care a constatat decesul.

Documentul se ȋntocmește după 24 ore (minim 12 ore in functie de diagnostic) de la producerea decesului si se elibereaza in baza actului de identitate al defunctului.

CMCD certifică decesul, precum și data și locul unde s-a produs. Totodată, documentul conține identitatea persoanei și cauza morții.

Acest document este de bază pentru obținerea Certificatului de deces.

Certificatul de deces

Potrivit legii, actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. (Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor) sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Totodată, odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

b) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;

c) actul de identitate al decedatului;

d) livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;

e) fotocopia actului de identitate al declarantului.

(2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

(3) După întocmirea actului de deces, pe certificatul de naştere şi/sau căsătorie, după caz, se aplică menţiunea „Decedat act. nr. ………….. din …………………. înregistrat la Primăria ………………..”.

Legea română prevede că ofiţerul de stare civilă este obligat să reţină actul de identitate al celui decedat şi să-l anuleze.  Cartea de identitate se anuleaza prin taierea coltului In care se afla Inscrisa perioada de valabilitate, iar In cazul buletinului de identitate si al cartii de identitate provizorii se aplica, pe prima pagina, respectiv pe verso-ul documentului, stampila cu urmatorul continut: „DECEDAT, Act nr. ………../anul ……, luna ……….., ziua ………,inregistrat la Primaria ………….., judetul …………… „.

În același timp, ofiţerul de stare civilă care înregistrează actul de deces este obligat să comunice acest fapt S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unde se păstrează actul de naştere al celui decedat.

După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar.

Ce este și cum se obține ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acordă de către statul român pentru a spriji familia sau apropiații celui decedat.

Valoarea ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de înmormântare a crescut cu 700 de lei în 2023, ajungând astfel la valoarea totală de 6.789 de lei.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia, sau de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:

 1. Asiguratului;
 2. Pensionarului;
 3. persoanei care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu;
 4. unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului;
 5. unui membru de familie al persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului.

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

 1. soţul supravieţuitor
 2. Copilul;
 3. Părintele;
 4. Tutorele;
 5. Curatorul;
 6. oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
Scroll to Top